Starterslening.info

Vaak gestelde vragen over de Starterslening

tl_files/blokafbeeldingen/Blok/10096313.jpg'Zonder Starterslening hadden wij deze Starterswoning niet kunnen kopen'.
Wil jij ook een Starterswoning met behulp van een Starterslening kopen?
Informeer dan bij onze Erkend StartersCoach naar jouw mogelijkheden.

Gebruik van onderstaande tabel: Kies een rubriek en selecteer een vraag voor het bijbehorende antwoord.

 • Algemeen
 • Aanvraag
 • Acceptatie
 • Hertoets
 • Incasso
 • Wijzigingen
Algemene vragen over de Starterslening en de Combinatielening
Algemene vragen over de Starterslening
Hoe kan ik een klacht indienen?

Als jij een klacht hebt over de SVn dienstverlening kun jij deze digitaal indienen via het klachtenformulier, e-mailen naar klachten@svn.nl of per post versturen naar: SVn, postbus 9, 3870 CA Hoevelaken t.a.v. de directie.

Jij dient in alle gevallen aan SVn door te geven: 

 • jouw naam, adres en telefoonnummer waarop jij bereikbaar bent;
 • de beschrijving van jouw klacht;
 • eventuele aanvullende stukken die van belang zijn voor de afhandeling van jouw klacht. Let op: deze stukken kunnen niet via het digitale klachtenformulier worden ingediend, maar moeten per mail of post worden aangeleverd.

SVn streeft ernaar jouw klacht na ontvangst binnen 10 werkdagen te behandelen. Wanneer het niet mogelijk is jouw klacht binnen 10 werkdagen af te handelen, ontvang jij binnen 5 werkdagen een brief van ons waarin staat aangegeven binnen welke termijn jouw klacht wordt behandeld en beantwoord.

Klik hier voor meer informatie over de SVn klachtenprocedure.

Hoe lang staat de rente vast van een Starterslening?

De rente bij de Starterslening staat voor 15 jaar vast. Na deze eerste rentevastperiode wordt de rente weer opnieuw voor 15 jaar vastgezet tegen de dan geldende SVn rente.​

Is de rente van de Starterslening fiscaal aftrekbaar?

Ja, ook op basis van de nieuwe hypotheekregels 2014 blijft gedurende de hele looptijd van de Starterslening de rente fiscaal aftrekbaar.

Kan ik de Starterslening tussentijds aflossen?

Ja, jij kunt altijd een gedeelte of de Starterslening in zijn geheel boetevrij en kosteloos aflossen.

Werkwijze (deels) aflossen Starterslening

 • Maak het gewenste bedrag over naar SVn rekeningnummer IBAN: NL32RABO0265866294;
 • Vermeld in de transactie jouw leningnummer. 

Jij ontvangt vervolgens een schriftelijke bevestiging van SVn van jouw (algehele) aflossing na ongeveer één week.

Moet ik de Starterslening opgeven in de belastingaangifte?

De Starterslening is een reguliere eigenwoningschuld en moet als zodanig vermeld worden in jouw aangifte inkomstenbelasting. Ondanks dat jij de eerste drie jaar géén rente en géén aflossing verschuldigd bent is het van belang jouw Starterslening vanaf het begin als eigenwoningschuld op te nemen in jouw aangifte inkomstenbelasting.

Werkwijze belastingaangifte

 • De eerste drie jaar geef je alleen de hoofdsom op.
 • Na deze eerste drie jaar kan ook (mits van toepassing) de aflossing en betaalde rente in uw belastingaangifte opgenomen worden. Jij kunt hiervoor de door SVn verstrekte jaaropgaven gebruiken.
Tot welke koopsom komen woning in aanmerking voor een Starterslening?

De Starterslening is alleen mogelijk in combinatie met NHG-garantie!

 • De kostengrens voor de financiering van een woning bedraagt:
  2022: € 355.000 - (2021: € 325.000) (inclusief 6% bijkomende kosten).
 • De maximale koopsom bedraagt:

  2022: € 355.000 (2021: € 325.000)

Waarom verstrekt mijn gemeente geen Starterslening?

Niet alle gemeenten verstrekken een Starterslening. Of een gemeente een Starterslening wenst te verstrekken is afhankelijk van het beleid en het budget van de betreffende gemeente.

Wij adviseren jou daarom regelmatig de actuele status te controleren. Jij kunt je ook bij ons aanmelden, zodat wij voor jou bewaken of jouw gemeente op enig moment een Starterslening gaat verstrekken, neem hiervoor contact met ons op.

Waarom is de Starterslening ontwikkeld?

Gemeenten kunnen Starters op de woningmarkt tot een bepaald inkomen de mogelijkheid bieden om de woonlasten te verlagen door een lening met zeer gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen, de zogenaamde Starterslening.

Met behulp van een Starterslening maakt de gemeente een koopwoning méér toegankelijk voor Starters op de woningmarkt.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Nationale Hypotheek Garantie, afgekort NHG, is de naam van de garantie die jij kunt krijgen als jij een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. De NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

De WEW staat onder bepaalde voorwaarden garant voor de terugbetaling van jou hypotheekbedrag aan de geldverstrekker indien jij de woning moet verkopen omdat jij de hypotheeklasten niet meer kunt betalen.

Met NHG kun jij veilig en verantwoord lenen. Bovendien krijg jij een forse korting op de hypotheekrente. Dit financieel voordeel kan wel oplopen tot 0,6% op de te betalen hypotheekrente. Dat scheelt jou al snel honderden euro's per jaar!

Meer informatie over Nationale Hypotheek Garantie.

Welke rol speelt SVn?

SVn verstrekt, namens de gemeente, de Starterslening. Verder verzorgt SVn de afhandeling van de aanvraag van de Starterslening en de administratie van de Startersleningen.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is een onafhankelijke financiële partner van gemeenten. SVn is actief sinds 1996. SVn beheert fondsen van individuele gemeenten bestemd voor regelingen en projecten op het gebied van wonen, stedelijke vernieuwing en de gebouwde leefomgeving. Namens de gemeenten verstrekt SVn ‘zachte’ stimuleringsleningen aan particuliere en professionele initiatiefnemers van projecten die bijdragen aan een betere woon- en leefkwaliteit. De Starterslening is daar een voorbeeld van.

De gemeentelijke fondsen bij SVn zijn revolverende fondsen. Rente en aflossing op de leningen vloeien terug in het fonds van de uitlenende gemeente, zodat dit geld telkens opnieuw voor ‘zachte’ leningen beschikbaar komt. SVn staat voor duurzaam financieren met een hoog maatschappelijk rendement. SVn is een stichting en werkt zonder winstoogmerk. SVn is gevestigd in Hoevelaken.

Wie verstrekt de Starterslening?

De gemeente bepaalt wie een Starterslening kan krijgen. Indien een Starterslening wordt verstrekt, heeft de gemeente een eigen fonds bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Uit dit fonds verstrekt SVn namens de gemeente leningen aan onder meer Starters op de woningmarkt.

Ook voor huurders van een huurwoning kan de Starterslening worden ingezet, om het ook voor een huurder mogelijk te maken de huurwoning te kunnen kopen. De gemeente bepaald of hiervan gebruik kan worden gemaakt.

Algemene vragen over de Combinatielening
Wat is een Combinatielening?

De Starterslening bestaat uit 2 delen:

 1. Een leningdeel dat annuïtair wordt afgelost: de Starterslening.
 2. Een leningdeel dat oploopt: de Combinatielening.

Voor beide leningdelen betaal je minimaal de eerste 3 jaar geen maandlasten. De eerste 3 jaar betaal je geen rente. De door de overheid verplicht gestelde aflossing van de Starterslening ‘betaal’ je de eerste 3 jaar via de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na 3 jaar betaal je (in principe) rente en aflossing. Op het moment dat je de volledige rente en/of aflossing betaalt, los je dus op zowel de Starterslening als de Combinatielening af.

Vragen over de aanvraagprocedure
Hoe vraag ik de Starterslening aan?

Wanneer je interesse hebt in de Starterslening kun jij jezelf melden bij de gemeente. Aan de hand van de Verordening Startersregeling bepaalt de gemeente of jij tot de doelgroep behoort. Zo ja, dan krijg je van de gemeente het SVn aanvraagformulier voor de Starterslening mee. Met het aanvraagformulier vraag je bij de SVn een Starterslening aan.

Jij kunt er natuurlijk ook voor kiezen de gehele aanvraagprocedure via onze Erkend StartersCoach te laten verlopen. Maak een afspraak met onze Erkend StartersCoach en bespaar ook duizenden euro's op de aankoop van jouw eerste woning.

Hoeveel bedragen de kosten voor een Starterslening?

De Starterslening wordt in de vorm van een 2e hypotheek afgesloten. Alle genoemde kosten zijn financieringskosten en dus fiscaal aftrekbaar.​

Opsomming van de kosten voor de Starterslening:

 • 1,5% SVn afsluitkosten, over het bedrag van de Starterslening;
 • 2022: 0,6% - (2021: 0,7%) NHG borgtochtprovisie, over het bedrag van de Starterslening;
 • Notariskosten omstreeks € 450,- tot € 550,- voor de hypotheekakte van de Starterslening.
Hoeveel tijd vergt het gehele aanvraagproces?

Stappenplan

 • STAP 1 - Binnen gemiddeld 5 werkdagen wordt een Aanvraag Starterslening in behandeling genomen.
 • STAP 2 - Na acceptatie van de opgevraagde stukken verstuurt SVn een advies naar de gemeente.
 • STAP 3 - Na 1 tot 2 weken brengt de gemeente een toe- of afwijzing van de Starterslening uit.
 • STAP 4 - Na ontvangst van alle benodigde stukken brengt SVn de offerte Starterslening uit.
 • STAP 5 - Na ontvangst van de ondertekende offerte, worden binnen 5 werkdagen aktestukken naar notaris verstuurd.

Het is belangrijk dat wij voor jou met de verkoper goede afspraken maken over het moment van levering van de aan te kopen Starterswoning. Als jij naast een 1e hypotheek een Starterslening nodig hebt, is de doorlooptijd dus langer dan normaal. Jij dient rekening te houden met een doorlooptijd van minimaal 6 tot maximaal 10 weken!

Is het wel verstandig een koopcontract te ondertekenen als ik nog niet weet of ik voor de Starterslening in aanmerking kom?

Wij laten voor jou in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen voor het geval jij de financiering mede met een Starterslening niet rond krijgt. Deze financieringsclausule geeft jou het recht de koopovereenkomst kostenloos te ontbinden indien jij geen hypothecaire lening op basis van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan verkrijgen voor de financiering van de koopsom.

Bij de aankoop van een Starterswoning met een Starterslening, is het raadzaam om voor de zogenoemde financieringsclausule in plaats van 3 weken rekening te houden met minimaal 6, liefst 8 tot maximaal 10 weken.

Waar regel ik de overige financiering?

De totale financiering die nodig is voor de aankoop van de Starterswoning bestaat uit:

 1. een normale (eerste) hypotheek bij een willekeurige geldverstrekker;
 2. en de Starterslening (tweede hypotheek).

Naast de Starterslening is er dus een eerste hypotheek nodig. De Starterslening wordt altijd afgesloten bij SVn. Beide leningen worden verstrekt met NHG en moeten tegelijkertijd bij de notaris passeren.

 • Een geldlening van derden (ouders, etc) in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • Een schenking is wel toegestaan.
Vragen over de acceptieprocedure
Accepteert SVn een rijbewijs als identiteitsbewijs?

Bij de aanvraag van een lening beschouwt SVn een rijbewijs niet als geldig identiteitsbewijs. Een rijbewijs dat is afgegeven op basis van de Wegenverkeerswet, dan wel een geldig rijbewijs als bedoeld in artikel 107 van de Wegenverkeerswet 1994 is volgens de wet een identiteitsbewijs, maar voor SVn onvoldoende.

De nationaliteit van een aanvrager wordt namelijk niet op zijn of haar rijbewijs vermeld, en is wel noodzakelijk bij een eerste identificatie. Om een lening aanvraag in behandeling te kunnen nemen, wordt daarom alleen geaccepteerd:

 • een kopie van een geldig paspoort;
 • een Europese identiteitskaart (kopiëer voor- en achterzijde);
 • vreemdelingendocument (gedeelte met de handtekening moet altijd duidelijk zichtbaar zijn.
Heeft eigen vermogen invloed op de hoogte van de Starterslening?

Ja, jouw eigen vermogen kan invloed hebben op de hoogte van de te verkrijgen Starterslening. Indien het vermogen uitkomt boven de vrijstellingsgrens (heffingvrij vermogen) van Box 3. Alles boven de vrijstellingsgrens wordt in mindering gebracht op de totale financieringsbehoefte.

Indien er bij jou sprake is van een vermogen boven de vrijstellingsgrens in Box 3 neem dan contact met ons op, wij kunnen dan de exacte hoogte van de te verkrijgen Starterslening voor jou vaststellen.

Hoe lang moet de rente voor de 1e hypotheek vaststaan?

De rente voor de 1e hypotheek moet minimaal 10 jaar vaststaan. Rentevastconstructies die hiervan afwijken zijn niet toegestaan. Een plafondrente met een plafond dat ten minste 10 jaar vaststaat, is wel toegestaan.

Houdt SVn rekening met schulden?

Bij de berekening van de hoogte van de maximaal te verkrijgen Starterslening, wordt GEEN rekening gehouden met verplichtingen uit overige kredieten (zoals persoonlijke leningen, doorlopend krediet, creditcard of bijvoorbeeld een studieschuld). LET OP: de geldverstrekker van de 1e hypotheek houdt WEL rekening met verplichtingen uit overige kredieten!

Afhankelijk van de hoogte van deze lening neemt jouw maximale leencapaciteit (mogelijk fors) af. Dit betekent dat als jij een andere lening hebt, jij dus (veel) minder kan lenen bij jouw eerste geldverstrekker. Het bedrag dat jij hierdoor TEKORT komt kun jij dan ook NIET financieren met een Starterslening!

Hoe ziet de totale financiering van de woning eruit?

De totale financiering die nodig is voor de aankoop van de woning bestaat uit:

 • een normale 1e hypotheek;
 • en een 2e hypotheek, de Starterslening.

De 1e hypotheek kan worden afgesloten bij een willekeurige geldverstrekker (bank of verzekeringsmaatschappij) naar keuze. De Starterslening wordt altijd afgesloten bij SVn. Beide hypothecaire leningen worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en dienen tegelijkertijd bij de notaris te passeren.​

Een geldlening van derden (ouders, etc) in welke vorm dan ook is niet toegestaan. Een schenking daarentegen is wel toegestaan.

Is een studielening van invloed op de berekening van de Starterslening?

Nee.
De studielening wordt niet meegenomen in de berekening van de Starterslening. Inkomen uit een eventuele bijbaan moet wel worden opgenomen in de berekening van de Starterslening.​

Kan een kortingsregeling of erfpachtconstructie samen met een Starterslening?

Sommige financiële regelingen of constructies kunnen gecombineerd worden met een Starterslening, andere niet. Indien er in de toekomst (mogelijk) sprake is van een oplopend bedrag aan te betalen canon (huur van de grond), wordt er geen Starterslening verstrekt. Deze stijgende last gaat namelijk ten koste van de capaciteit om rente en aflossing voor de Starterslening te betalen.

De Starterslening wordt in principe wel verstrekt in combinatie met:
Goed Kopen, Kooplus , Koopstart, Koopvast, Koopcomfort, Koopgarant, Koopvoordeel, Maatschappelijk Gebonden Eigendom, Maatschappelijk Verantwoord Eigendom, Kopen naar wens v/h sociale koop, Regionaal grondbezit.

De Starterslening kan niet verstrekt worden in combinatie met o.a.:
Betaalbare Koopwoning Zaanstad, Duokoop, Grondvermogen, Koop Goedkoop, Slimmer Kopen, Startersrente Regeling, Verassend Wonen, Koopzeker.

Kan ik kwaliteitsverbetering meefinancieren bij een Starterslening?

Afhankelijk van de verhouding tussen het te lenen bedrag en de marktwaarde van de Starterswoning.

Eerder was het mogelijk om de complete investering van een verbouwing mee te financieren, nu kan slechts het deel waar een waardevermeerdering tegenover staat meegefinancierd worden. Het overige deel dat jij nodig hebt voor de verbouwing moet aantoonbaar uit eigen middelen worden ingelegd.

Kom ik als zelfstandig ondernemer in aanmerking voor een Starterslening?

Ja.
Ook voor zelfstandige ondernemers hanteert SVn de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Indien jij minimaal 3 jaar zelfstandig ondernemer bent, zal het gemiddelde van dat inkomen in de berekening worden meegenomen.

De kortingsregeling of erfpachtconstructie voldoet aan de NHG-normen, krijg ik automatisch een Starterslening?

Nee.
Een Starterslening wordt alleen verstrekt als de aanvrager in aanmerking komt:

 1. voor NHG;
 2. en voor een eerste hypotheek bij een willekeurige geldverstrekker.

Dit betekent niet automatisch dat er altijd een Starterslening wordt verstrekt als een aanvraag past binnen de NHG-normen. Deze wordt zowel getoetst aan de normen van NHG als de verstrekkingsnormen van SVn. Daarnaast kan de eerste geldverstrekker de kortingsregeling of erfpachtconstructie afwijzen op basis van eigen acceptatienormen.

Mag de 1e hypotheek hoger worden ingeschreven?

Wij adviseren de inschrijving van de 1e hypothecaire lening hoger in te schrijven. De hypothecaire inschrijving mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde maximale verwervingskostengrens volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Maximale inschrijving 2022: € 355.000 - (2021: € 325.000).

Door deze hogere inschrijving kun jij desgewenst, op enig moment, de 1e hypotheek verhogen en daarmee de Starterslening zonder notariskosten en boetevrij aflossen.

Mag iemand borg voor mij staan?

Nee, een constructie waarbij een derde (geen eigenaar-bewoner) borg wil staan voor de 1e hypothecaire lening of voor een gedeelte daarvan, is NIET toegestaan.

Moet ik altijd mijn partner/medebewoner opgeven bij de aanvraag?

Nee.
Indien jij gaat samenwonen, maar jij de woning alleen koopt en financiert hoef jij sinds 1 april 2014 niet meer de gegevens van jouw partner bij SVn aan te leveren.

Vragen over de hertoets van de Starterslening
Accepteert SVn mijn rijbewijs als identiteitsbewijs?

Bij een aanvraag hertoets Starterslening, wijziging IBAN of adreswijziging:

volstaat een rijbewijs als geldig identiteitsbewijs.

Het gaat hier immers om een afgeleide (tweede) identificatie. Een eerste identificatie heeft in dit geval al plaatsgevonden aan de hand van een kopie van een geldig paspoort, Europese identiteitskaart (voor- en achterzijde) of vreemdelingendocument.

Hoe kan ik de Starterslening (deels) aflossen?

Situatie 1: Eerste hypotheek is WEL hoger ingeschreven:

Neem contact op met jouw tussenpersoon en/of hypotheekverstrekker. Deze zorgt er dan voor dat de Starterslening via een (onderhandse) verhoging van jouw huidige hypotheek wordt afgelost.

Situatie 2: Eerste hypotheek is NIET hoger ingeschreven:

Neemt contact op met jouw tussenpersoon en/of hypotheekverstrekker. Deze kan er voor zorgen dat de Starterslening via een extra hypotheek bij jouw eerste geldverstrekker of een geheel nieuwe hypotheek afgelost kan worden. Dit vindt altijd plaats via de notaris.​

Hoe werkt de hertoets van de Starterslening

In de hypotheekofferte van SVn is opgenomen dat jij de eerste 3 jaar géén rente en aflossing verschuldigd bent en na 3 jaar in principe maandelijks jouw rente en aflossing gaat betalen.

Stappenplan hertoets Starterslening

 • STAP 1 - Jij ontvangt ruim vooraf bericht van SVn, voorafgaande aan het moment dat deze eerste 3 jaar verstreken zijn. Via dit bericht wordt jij in de gelegenheid gesteld om een hertoets Starterslening aan te vragen.
 • STAP 2 - Door SVn wordt op jouw verzoek berekend wat jij op basis van het inkomen van jouw huishouding van dat moment voor jouw lopende eerste hypotheek betaalt en wat er op grond van de NHG-normen op dat moment beschikbaar is voor het (deels) betalen van de rente en/of aflossing voor jouw Starterslening.​
Hoeveel bedragen de kosten voor de hertoets van de Starterslening?

De kosten van een hertoets bedragen € 155,-. Deze kosten worden jaarlijks geïndexeerd en zijn fiscaal aftrekbaar.​

Ik ben gaan samenwonen, is dit van invloed op de hertoets?

Ja.
Samenwonen met een partner of huisgenoot kan invloed hebben op de hoogte van het inkomen van het huishouden. Bij de berekening van de hertoets gaat SVn uit van het gezamenlijke inkomen van het huishouden.​

Vragen over de incassoprocedure
Hoe kan ik een rekeningnummer voor automatische incasso wijzigen?

De hieronder genoemde gegevens dienen naar SVn te worden verstuurd:

 • een door (beide) aanvrager(s) origineel getekend verzoek;
 • een kopie van het bankafschrift met het nieuwe rekeningnummer waarop tevens naam en adres staan;
 • een legitimatiebewijs (geen rijbewijs), indien van toepassing van beiden.
Vragen over wijzigingen in de woonsituatie
Wat als ik ga samenwonen?

Als jij gaat samenwonen kan dit invloed hebben op de hoogte van het inkomen van jouw huishouden. Bij de toetsing van de betaalcapacitiet van de Starterslening gaat SVn uit van het gezamenlijke inkomen van jouw huishouden.

Hierdoor kunnen jouw maandlasten voor de Starterslening dus wijzigen. ​

Wat als ik de Starterswoning verkoop?

Bij verkoop van jouw Starterswoning moet de Starterslening worden afgelost. De Starterslening kan niet worden meegenomen naar een volgende woning.
De aflossing van een Starterslening is altijd boetevrij.​

Wat als mijn partner en ik uit elkaar gaan?

In geval van echtscheiding of beëindiging van een relatie kan het zijn dat één of meer schuldenaren moeten worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van jouw Starterslening. Voor de tussentijdse (hertoets) beoordeling brent SVn jou € 250,- in rekening. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Hierdoor kunnen jouw maandlasten voor de Starterslening dus wijzigen. ​

Vragen over wijzigingen NHG
Hoeveel bedragen de kosten voor NHG?

NHG rekent voor het afsluiten van de lening een eenmalige premie, borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie bedraagt 2022: 0,6% - (2021: 0,7%) van het totale hypotheekbedrag. Dit bedrag mag jij meefinancieren in de hypotheek. Alle kosten die jij moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. SVn berekent hetzelfde percentage over de Starterslening en draagt dit af aan NHG.

Wat zijn dit jaar de NHG-kostengrenzen?

Om voor de Starterslening in aanmerking te komen, moet jouw hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden afgesloten.

NHG Kostengrenzen

 • De kostengrens voor de financiering van een woning bedraagt:
  2022: € 355.000 - (2021: € 325.000) (inclusief 6% bijkomende kosten).
 • De maximale koopsom van een woning bedraagt:

  2022: € 355.000 (2021: € 325.000)

  .
 • De kostengrens voor kwaliteitsverbetering bedraagt: 2022: € 355.000 (2021: € 325.000).
 • De kostengrens voor woonwagens bedraagt: 2021: € 145.000 (2020: € 136.570).
 • De kostengrens voor woonwagensstandplaatsen bedraagt: 2021: € 52.000 - (2020: € 50.000).

LET OP: deelnemers of samenwerkingspartners van SVn die de (Corporatie) Starterslening verstrekken, kunnen in hun voorwaarden een lagere kostengrens vaststellen!