Starterslening.info

Maak een afspraak

Laat je begeleiden bij de aankoop van jouw eerste woning door onze Erkend StartersCoach.

Bespaar duizenden euro's via onze All Inclusive Aankoopbegeleiding op de aankoop van jouw woning. Ontdek of je voor een Starterslening in aanmerking komt, en zo ja, hoeveel je tijdelijk zonder maandlasten extra kunt lenen.

Maak een afspraak

Voorwaarden voor verkrijging van een Starterslening

De belangrijkste voorwaarden voor de verkrijging van een Starterslening hebben wij voor jou hier opgenomen. De gemeente heeft aanvullende voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Starterslening.

Bekijk hier de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van een Starterslening

Selecteer een onderwerp voor de onderliggende informatie.

Algemene voorwaarden Starterslening

In de offerte van de Starterslening zijn de algemene voorwaarden vastgelegd waar de hypotheek van de 1e geldverstrekker aan dient te voldoen.

Algemene voorwaarden waaraan de 1e hypotheek dient te voldoen:
 • deze moet net als de Starterslening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden verstrekt;
 • de rentevastperiode bedraagt minimaal 10 jaar;
 • de totale financiering - 1e hypotheek plus Starterslening - moet binnen de verwervingskosten blijven volgens de normen van NHG;
 • de hypothecaire inschrijving van de 1e hypotheek mag hoger zijn dan het benodigde bedrag voor de financiering, maar niet hoger dan de maximale verwervingskostengrens van de NHG;
 • zolang als de door SVn aangegane Starterslening niet volledig is afgelost, mag de 1e geldverstrekker geen aanvullende gelden onder verband van de 1e hypotheekstelling ter leen verstrekken aan de schuldenaar;
 • de transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de Starterslening (2e hypotheek) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar ten aller tijde in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren;
 • aan alle overige gestelde voorwaarden en normen NHG dient te worden voldaan.
Aflossing Starterslening
 • De VROM Starterslening is bij aanvang aflossingsvrij. Vanaf het 4e jaar geldt een jaarannuïteit op basis van de restant looptijd en het geldende rentepercentage.
 • Uiterlijk 2 maanden voor het begin van het 4e, 7e, 11e en 16e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn uiterlijk drie maanden voor het 4e, 7e, 11e en/of 16e jaar ontvangt en na overmaking van de kosten hertoetsing. Indien uit deze draagkrachthertoetsing blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast gedurende de eerstvolgende periode renteloos en aflossingsvrij. Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de financieringslast en de hierop gebaseerde maandelijkse betaling gedurende de eerstkomende periode door SVn aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte.
 • Op het moment dat de eerder genoemde jaarannuïteit volledig is bereikt, is hertoetsen niet meer mogelijk.
 • Indien na 15 jaar de eerder genoemde jaarannuïteit nog niet volledig bereikt is, blijft de op dat moment door de gemeente vastgestelde maandtermijn voor de rest van de looptijd ongewijzigd.
 • Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost.
 • Een eventuele restantschuld na 30 jaar wordt in één keer volledig afgelost.
Akte Starterslening

Van de Starterslening wordt een notariële akte opgemaakt.

Betaling van rente en aflossing
 • Via jaarannuïteiten, steeds voor 1/12 deel te voldoen per de laatste van elke maand.
 • De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend.
 • Automatische incasso is verplicht.
Hoogte Starterslening

De uiteindelijke hoogte van de hoofdsom van de VROM Starterslening wordt door de gemeente vastgesteld, maar zal niet meer bedragen dan 20% van de verwervingskosten.

De verwervingskosten zijn overeenkomstig de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat jij - op basis van jouw inkomen - bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van:

 • jouw inkomen en;
 • jouw eigen vermogen en;
 • de voorwaarden van de gemeente.
Kenmerken van de Starterslening:
 • minimaal de eerste 3 jaar betaal je géén rente en géén aflossing voor de Starterslening;
 • de Starterslening kent een rentevastperiode van 15 jaar;
 • de looptijd van de Starterslening bedraagt 30 jaar;
 • indien jouw inkomen is gestegen ga je na 3 jaar wél rente en aflossing betalen, een maandlast die past bij het inkomen wat je op dat moment hebt;
 • afhankelijk van de looptijd is het in het 3e, 6e, 10e en 15e jaar mogelijk een hertoets aan te vragen volgens de uitvoeringsregels van de Starterslening. De kosten voor de hertoets kunnen jaarlijks wijzigen. Alle hiervoor genoemde kosten zijn financieringskosten en daarmee fiscaal aftrekbaar.
Kosten van de Starterslening:

De Starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG rekent hiervoor 'borgtochtprovisie'. De borgtochtprovisie wordt ook berekend (1%) over de hoofdsom van de Starterslening. SVn brengt daarnaast ​€ 750, afsluitkosten in rekening. Omdat de Starterslening in de vorm van een 2e hypotheek wordt afgesloten, betekent dit dat de notaris jou omstreeks € 350 kosten in rekening zal brengen voor het vestigen van een 2e hypotheek.

Krediettoets Starterslening

Na aanvraag voor een VROM Starterslening van de gemeente vindt een aanvangsdraagkrachttoets plaats. Onderdeel hiervan is een BKR-toets (Bureau Krediet Registratie) en VIS-toets.

Looptijd Starterslening

De looptijd van de Starterslening bedraagt maximaal 30 jaar. Indien de Starterslening lager is dan € 10.000 dan geldt, vanaf het moment dat een annuïteit gaat lopen, een looptijd van:

 • 10 jaar bij een hoofdsom tussen € 5.000 en € 10.000;
 • 5 jaar bij een hoofdsom lager dan € 5.000.
Overige voorwaarden van de Starterslening vastgesteld door de gemeente

De maximale hoogte van de Starterslening die je kunt krijgen en de overige voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor een Starterslening in aanmerking te komen, worden door de gemeente vastgesteld.

Rentepercentage Starterslening
 • De VROM Starterslening is bij aanvang renteloos.
 • Vanaf het 4e jaar tot en met het 15e jaar geldt het marktconforme rentepercentage. Het percentage is gebaseerd op de SVn rente 15 jaar vast en is reeds vastgesteld bij de aanvraag van de Starterslening. Uiterlijk 2 maanden voor het begin van het 4e, 7e, 11e en 16e jaar kan de aanvrager een draagkrachthertoetsing aanvragen op basis van een brief die hij van SVn uiterlijk drie maanden voor het 4e, 7e, 11e en/of 16e jaar ontvangt en na overmaking aan SVn van de kosten hertoetsing.
 • Indien uit deze draagkrachthertoetsing(en) blijkt dat er geen financiële draagkracht is, blijft de maandlast renteloos.
 • Indien er sprake is van enige draagkracht wordt de rente door SVn aangepast op basis van de gemeentelijke uitvoeringsregels VROM Starterslening en gelijkgesteld aan de beschikbare financieringsruimte.
 • Indien na 15 jaar de marktconforme rente nog niet bereikt is, blijft het op dat moment door de gemeente vastgestelde rentepercentage voor de rest van de looptijd ongewijzigd.
Toetsinkomen Starterslening:

Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van jouw bruto jaarinkomen plus dat van jouw eventuele medebewoner. Er is géén maximum gesteld aan het inkomen, maar naarmate je meer verdient, zal de verstrekking van de Starterslening minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van jouw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke Starterslening op nul kan worden vastgesteld.

Verstrekking Starterslening

De Starterslening wordt verstrekt door SVn na toewijzing door de gemeente, voor zover de gemeente met betrekking tot minimaal 50% van de lening voldoende saldo heeft op de “Gemeenterekening VROM Starterslening” bij SVn. De VROM Startersrekening bij SVn voldoende resterend saldo heeft ter afdekking van maximaal 50% van de door SVn geraamde rentedervingskosten. Het is niet toegestaan de VROM Starterslening in combinatie met koopsubsidie BEW+ in te zetten voor een individueel Startershuishouden.

Vervroegde aflossing Starterslening

Vervroegde aflossing van de Starterslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

Voorwaarden 1e hypothecaire lening
 • Voor de 1e bancaire hypothecaire lening wordt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verkregen.
 • De rentevastperiode bedraagt tenminste10 jaar.
 • De 1e hypothecaire lening mag niet hoger zijn dan een bedrag, gelijk aan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning, volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), minus de hoogte van de VROM Starterslening.
 • De hypothecaire inschrijving van de 1e, bancaire lening mag niet hoger zijn dan de van toepassing zijnde maximale verwervingskostengrens volgens NHG garantie.
 • De geldverstrekker die de 1e hypothecaire lening verkrijgt verplicht zich na het ingaan van de lening geen gelden meer onder verband van de 1e hypotheekstelling ter leen te verstrekken aan de schuldenaar. Deze verplichting rust op de bank uitsluitend voor zolang als de door SVn aangegane VROM Starterslening niet volledig is afgelost. Deze bepaling dient in de desbetreffende hypotheekakte of in de desbetreffende hypotheekofferte te worden opgenomen.
 • De transportakte en de hypotheekakte voor de 1e hypotheek en de akte voor de 2e hypotheek ( de Starterslening) dienen in de gebruikelijke volgorde, maar beslist in één en dezelfde afspraak bij de notaris te passeren! Indien eigendom en 1e hypotheek eerder passeren kan de Starterslening geen doorgang vinden.
Zekerheden Starterslening
 • Zowel voor de 1e als voor de 2e hypothecaire lening - de bancaire lening en de VROM Starterslening - wordt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verkregen.
 • De gemeente mag extra zekerheden verlangen.

Aanvullende voorwaarden vastgesteld door de gemeente

Elke gemeente afzonderlijk bepaalt op basis van eigen opgestelde voorwaarden of je in aanmerking komt voor een Starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Bekijk hier per gemeente aan welke voorwaarden je moet voldoen